مکالمه


عنوان دوره طول دوره روزهای برگزاری ساعات تاریخ شروع دوره محل برگزاری کلاس شهریه (تومان) وضعیت ثبت نام ثبت نام
intermediate 15 جلسه 30 ساعت شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 19
چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۰ تهران مركزي-مجتمع هاشمی پذیرش بسیارمحدود(نیمه خصوصی) 500,000
Basic 15 جلسه 30 ساعت شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 13 الی 15
چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۰ تهران مركزي-مجتمع هاشمي پذیرش محدود(نیمه خصوصی) 500,000
IELTS 15 جلسه 30 ساعت سه شنبه، پنج شنبه 15 الی 17
چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۰ غیرحضوری 2403 600,000
Elementary 15 جلسه 30 ساعت شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 15 الی 17
چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۰ تهران مركزي-مجتمع هاشمی پذیرش بسیارمحدود(نیمه خصوصی) 500,000