مکالمه


عنوان دوره طول دوره روزهای برگزاری ساعات تاریخ شروع دوره محل برگزاری کلاس شهریه (تومان) وضعیت ثبت نام ثبت نام
Basic 24 جلسه 90 ساعت شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 9 الی 10/30
سه شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱ تهران مركزي-مجتمع ولايت پذیرش محدود 1,000,000
Basic 24 جلسه 90 ساعت یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه 15/30 الی 17
سه شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱ تهران مركزي-مجتمع هاشمي پذیرش محدود 1,000,000
intermediate 24 جلسه 90 ساعت یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه 18/30 الی 20
سه شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱ تهران مركزي-مجتمع هاشمی پذیرش محدود 1,000,000
intermediate 24 جلسه 90 ساعت شنبه، شنبه، شنبه 18 الی 19/30
چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱ غیرحضوری پذیرش محدود 1,000,000
Elementary 24 جلسه 90 ساعت شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16/30 الی 18
چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱ غیرحضوری پذیرش محدود 1,000,000
Elementary 24 جلسه 90 ساعت شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16/30 الی 18
چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱ غیرحضوری پذیرش محدود 1,000,000
Elementary 24 جلسه 90 ساعت شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 10/30 الی 12
سه شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱ تهران مركزي-مجتمع ولايت پذیرش محدود 1,000,000
intermediate 24 جلسه 90 ساعت شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 13 الی 14/30
سه شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱ تهران مركزي-مجتمع ولايت سالن همایش 1,000,000
intermediate 24 جلسه 90 ساعت شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 18 الی 19/30
چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱ غیرحضوری پذیرش محدود 1,000,000
Elementary 24 جلسه 90 ساعت یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه 17 الی 18/30
سه شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱ تهران مركزي-مجتمع هاشمی پذیرش محدود 1,000,000
Basic 24 جلسه 90 ساعت شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 15 الی 16/30
چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱ غیرحضوری پذیرش محدود 1,000,000