شماره حساب آکادمی زبان استان تهران 0106085444006 جهت واریز شهریه

  تاریخ ارسال : ۱۳۹۸/۵/۱۹  

دانشجویان محترم خواهشمند است شهریه آکادمی زبان را به شماره  حساب 0106085444006   بنام دبیرخانه هیات امنای استان تهران پرداخت نمایند .