شماره حساب آکادمی زبان استان تهران 0110992839000 بانک ملی جهت واریز شهریه

  تاریخ ارسال : ۱۳۹۸/۵/۱۹  

دانشجویان محترم خواهشمند است شهریه آکادمی زبان را به شماره  حساب 0110992839000 بانک ملی-بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی پرداخت نمایند .