به همراه داشتن فیش واریزی در اولین جلسه ضروری می باشد

  تاریخ ارسال : ۱۳۹۸/۱۱/۲۷  

متقاضیان محترم دوره های آموزشی لطفا در اولین جلسه برگزاری یک نسخه از فیش واریزی خود را بهمراه داشته و نسبت به پرکردن فرم ثبت نام و تحویل آن به دانشگاه اقدام نمایند.