برگزاری دوره جدید نکته و تست و جمع بندی (شب امتحانی) جهت آمادگی آزمون اردیبهشت ماه

  تاریخ ارسال : ۱۳۹۹/۳/۱۷  

برگزاری دوره جدید نکته و تست و جمع بندی (شب امتحانی) بمدت 20ساعت

کلاس بصورت غیرحضوری از اردیبهشت ماه سال 1401 برگزار خواهدشد 

ضمنا وویس جلسات ضبط و در گروه قرارداده خواهد شد.